Metsaş Ürün Kataloğu - 2022
GT029050

TASKİ JONTEC EXTRA 10,2KG

Genel Bilgiler
Ürün Nr:  12192
Kod:  GT029050
Ambalaj:  


Ürün Grubu
Yer / Zemin Cilası


Online Sipariş
Online Sipariş Sistemi
Ürün Tanımı
Polimer Cila Bakım Ürünü.

Teknik Bilgiler / Veriler
AÇIKLAMA Polimer bazl? zemin koruyucu. ?yi bir parlakl?k katman? oluflturan kal?c? bir film tabakas? sa¤lar. Bunun yan? s?ra deterjan içeri¤i de iyi bir temizleme performans? gösterir. ÖZELLİKLERİ ? Polimerlerin, mumlar?n ve deterjanlar?n mükemmel bir kombinasyonu. ? Parlak-kuru, afl?nma dirençli koruyucu bir film üretir. ? Çok yönlü uygulama ? Koruyucu polimer film, her ilave uygulama ile kuvvetlendirilir. ÜRÜN AVANTAJLARI ? Yo¤un bir girifl-ç?k?fl trafi¤inin oldu¤u alanlarda bile etkin zemin koruma ve film oluflturma. ? Kayma dirençli yüzey oluflturur. ? Cila korumas? sa¤lar ve ekstra parlat?c? özelli¤e sahiptir. ? Paspaslama için hatta kombine yer y?kama makinesinde kullan?m için de ideal olan tüm suya dayan?kl?, sert yüzeylerde koruma için saf (kat?fl?ks?z) ve/veya bak?m için seyreltilmifl flekilde kullan?labilir. ? Koruyucu film her uygulamay? gelifltirir ve yüzeyin temizlenmesini kolaylaflt?r?r. KULLANIM TALİMATLARI Dozaj: Minimum dozaj: 10 l solüsyon için 100 ml (%1 / 1:100) ?lave koruma için konsantrasyonu %4?e kadar art?r?n. Elle uygulama: 10 l solüsyon için 200 ml (%2) Kombine yer y?kama makinesi: 10 l solüsyon için 100-200 ml (%1 ? 2). Bafllang?ç uygulamas?: Seyreltilmemifl olarak veya 1L solüsyon için 500 ml (1:1) oran?nda kullan?n. Uygulama: Islak paspaslama: Su dolu depoya ürünü ekleyin, solüsyonu uygulay?n, ve kirli solüsyonu uzaklaflt?r?n. Makine: Makinenin su dolu tank?na ürünü ekleyin, solüsyonu uygulay?n ve zemini temizleyin. Bafllang?ç uygulamas?: Bafllang?ç uygulamas? için ürünü önerilen flekilde ekleyin, cila veya temiz bir bez ile solüsyonu eflit flekilde uygulay?n. Solüsyonun kurumas?n? bekleyin. Gerekirse ilave kaplamalar uygulay?n. Ekstra parlakl?k için cila Önemli not: Ürünü kaplanmam?fl ahflap veya mantar zemin gibi suya hassas zeminlerde kullanmay?n. Topaklanma türü ve miktar?na ba¤l? olarak ara temizlik için (TASKI/JohnsonDiversey Jontec Forward / TASKI Uniforte) kullan?n. TEKNİK DATA Görünüm : Süt gibi beyaz s?v? Relatif yo¤unluk (20°C) : 1.02 pH (direkt) : 8.0 - 8.5 pH Solüsyon (%1) : 8.0 ± 0.5

İlgili Belgeler / Dökümanlar
Ürün ile ilgili belge bulunmamaktadır.

Ürünler
Arama
Bağlantılar
Metsaş Kurumsal Hizmetler San. ve Tic. A.Ş. © 2022 - Tüm Hakları Saklıdır.
Ana Sayfa | Hakkımızda | Ürünler | Online Sipariş | Bilgi Bankası | Referanslar | İletişim | Site Haritası